شروع موفق لقمان در سال 96

والدین گرامی
آیا می دانید در مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی رتبه اول استان را در درس عربی ،و در زبان به دست آوردیم؟ یعنی همه دانش آموزان ،نه یک نفر.....
رتبه سوم استان در علوم اجتماعی ،و رتبه ششم در ریاضی ،
آیا می دانید در آزمون مرات چه رتبه هایی در استان داریم؟…

ادامه مطلب...